คุ้มนก ช. ยีสต์...... จุลินทรีย์อุตสาหกรรม. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 8, n. 1-2, p. 84–90, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17177. Acesso em: 23 may. 2024.