จันทร์อรุณ ก. กระบวนการผลิตกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 6, n. 1-2, p. 67–72, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17161. Acesso em: 21 may. 2024.