บ่อคำ ร. สำรวจรูปสามเหลี่ยมปาสกาล. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 6, n. 1-2, p. 49–53, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17157. Acesso em: 28 may. 2024.