สังขวดี ก. เทคนิคการพัฒนาบทเรียนตามแนว. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 9, n. 1-2, p. 51–57, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17152. Acesso em: 28 may. 2024.