ปรีชาวรพันธ์ อ.; จูอนุวัฒนกุล ส.; อินากา ย.; กรุดพันธ์ เ.; โมโตมิซึ โ.; ชัลภากุล อ. การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าของซัลโฟนาไมด์ด้วย ระบบ FIA/HPLC ควบคู่กับการตรวจวัดทางแอม เพอร์โรเมทริกโดยใช้ขั้วไฟฟ้าไดมอนด์เจือโบรอน. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 9, n. 1-2, p. 16–25, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17146. Acesso em: 28 may. 2024.