ภู่พัฒน์วิบูลย์ ส. น้ำมันจาก “ สบู่ดำ ” ทางเลือกใหม่ของพลังงานทดแทน เพื่อสู้วิกฤติน้ำมันแพง. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 6, n. 1-2, p. 1–3, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17136. Acesso em: 23 may. 2024.