โพธิ์ศรี เ. เรื่องเล่าจากต่างแดน (ของคนไกลบา้ น). Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 8, n. 1-2, p. 62–73, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17129. Acesso em: 21 may. 2024.