มาตรมูล ไ. เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจและคลื่นเสียงการเต้นของหัวใจ. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 7, n. 1-2, p. 68–73, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17128. Acesso em: 28 may. 2024.