บุญยะรัตน์ ฤ. หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก..., หอเอนปิซา. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 8, n. 1-2, p. 31–34, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17114. Acesso em: 21 may. 2024.