ทองพูน เ.; เหลี่ยวเรืองรัตน์ บ.; เหลี่ยวเรืองรัตน์ ส.; เทาว์เซนด์ อ. การวิเคราะห์ปริมาณเซฟาดรอกซิลในยาเตรียม โดยวิธีโฟลอินเจคชันเคมิลูมิเนสเซนส์ Determination of Cefadroxil in Pharmaceutical Preparations by Flow Injection Chemiluminescence. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 8, n. 1-2, p. 13–22, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17107. Acesso em: 28 may. 2024.