พร้าโมต อ. รู้จักเกม (About of game). Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 11, n. 1-2, p. 63–69, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17074. Acesso em: 29 may. 2024.