เสมาขันธ์ ช. รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D). Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 10, n. 1-2, p. 97–104, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17066. Acesso em: 21 may. 2024.