ปารีศรี ร. เครือข่ายสาธารณะ (Social Network) คืออะไร. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 10, n. 1-2, p. 88–96, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17064. Acesso em: 29 may. 2024.