พุทธาภิบาล ป. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กับความเสี่ยงต่อพิบัติภัยแผ่นดินไหว. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 11, n. 1-2, p. 31–41, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17063. Acesso em: 24 may. 2024.