อยู่มี พ. การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในรายวิชาเคมีทั่วไป 1 A Study of Student-Centered Instructional Model in General Chemistry 1. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 11, n. 1-2, p. 20–25, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17058. Acesso em: 21 may. 2024.