น้อยโขง ว.; สังโยคะ ส.; แสงสุข จ. วามหลากชนิดของปลาและสภาวะการติดพยาธิของปลาในบริเวณ เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก A study on species diversity of fishes and helminthic infection of the fishes in Kaew-noi Bam-rungdan dam, Phitsanulok province. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 11, n. 1-2, p. 10–19, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17052. Acesso em: 23 may. 2024.