ศรีธาวิรัตน์ ธ. การศึกษาผลกระทบด้านเสียงจากการจราจรโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 10, n. 1-2, p. 34–45, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17050. Acesso em: 23 may. 2024.