ทองรอด ว.; ลิ้มสุวรรณ ท.; ฉัตราภรณ์ ส. ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการกินอาหารของเด็กวัยเรียนในพื้นที่ประสบอุทกภัย : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง) จังหวัดนครสวรรค์. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 10, n. 1-2, p. 22–33, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17049. Acesso em: 21 may. 2024.