ฉิมจารย์ อ. “คาร์บอนเครดิต” ธุรกิจขายมลพิษ. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 103–110, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17045. Acesso em: 24 may. 2024.