สุภาวงศ์ ส.; วชิระวงศกร ป. คุณภาพน้ำผิวดินในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 72–85, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17043. Acesso em: 29 may. 2024.