หินเธาว์ บ.; วัฒนชัยยิ่งเจริญ เ.; เลิศสุวรรณไพศาล ป. ทางเลือกในการกำจัดทำลายขยะมูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยกขององค์การบริหาร ส่วนตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 102–111, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17031. Acesso em: 24 may. 2024.