บ่อคำ ร. การพัฒนาครูคณิตศาสตร์โดยวิธีสอนแบบใหม่. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 35–41, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17028. Acesso em: 21 may. 2024.