บุตรเอก ก.; แก้วเงา ส.; วชิระวงศกร ป. สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 74–90, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17025. Acesso em: 28 may. 2024.