มากสาคร อ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตอาสาของนิสิตแพทย์ระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 42–52, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16999. Acesso em: 22 may. 2022.