ศรประเสริฐ ร.; นอแสงศรี ภ.; หัมพานนท์ อ. ผลของสารสกัดหยาบจากใบรางแดง (Ventilago denticulata Willd.) ต่อการเจริญของ Colletotrichum gloeosporioides และ Fusarium oxysporum. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 42–47, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16992. Acesso em: 24 may. 2024.