ปิ่นสกุล ส. การพัฒนาอิฐทนไฟฉนวนจากเถ้าแกลบ. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 55–61, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16990. Acesso em: 24 may. 2024.