พริกบุญจันทร์ พ. การศึกษากระบวนการผลิตเครื่องดื่มจากตะไคร้ผสมใบเตย. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 27–33, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16986. Acesso em: 24 may. 2024.