เพชรศรี ส.; จงจิตวิมล ธ. มูลค่าทางเศรษฐกิจการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพโดยชาวชาติพันธุ์ม้งในพื้นที่บ้านร่องกล้าในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 13–24, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16985. Acesso em: 23 may. 2022.