จงจิตวิมล ธ. (2016). บทบรรณาธิการ. Life Sciences and Environment Journal, 17(2), -. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/71411