บดีรัฐ โ. (2016). ผู้นำการเปลี่ยนแปลงภายใต้ความขัดแย้งทางการเมือง. Life Sciences and Environment Journal, 16(1), 20–31. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/65271