วชิระวงศกร ป., รอดขาว ส., & ช่วยปุ่น เ. (2016). การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคผักประเภทใบ ที่มีการปนเปื้อนสารตะกั่วและแคดเมียม: กรณีศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. Life Sciences and Environment Journal, 16(2), 167–177. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/60325