ละม้ายจีน ก., & ช่วยบำรุง เ. (2016). ศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี. Life Sciences and Environment Journal, 17(1), 190–199. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/58326