สารวิทย์ ว. (2016). คำเรียกขานในภาษาไทยตามปัจจัยอายุ เพศ และความสัมพันธ์ของผู้พูด. Life Sciences and Environment Journal, 17(1), 169–179. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/58322