สุภาพรหม ก., & อินทร์ม่วง อ. (2016). การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย. Life Sciences and Environment Journal, 17(1), 11–20. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/58299