เทียรฆนิธิกูล ฐ., & วงษ์ดอกไม้ ร. (2016). การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องอาหารสามวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน. Life Sciences and Environment Journal, 16(2), 279–285. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56666