ฐิตธมฺโม (แก้วนวน) พ. (2016). วิธีการพัฒนาจิตตามแนวกสิณในพระพุทธศาสนาเถรวาท. Life Sciences and Environment Journal, 16(2), 241–250. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56663