ศรีสมบัติ บ. (2016). ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกลุ่มการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Life Sciences and Environment Journal, 16(2), 189–200. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56657