เพชรศรี ส., สงคราม จ., & จงจิตวิมล ธ. (2016). ความหลากหลายของจุลสาหร่ายในแหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. Life Sciences and Environment Journal, 16(2), 178–188. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56571