เฉิดฉิ้ม ส., ภัทรกิจโสภณ ส., & ขาวผ่องอำไพ ศ. (2016). การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน้ำนครชัยศรี. Life Sciences and Environment Journal, 15(2), 125–132. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56555