พิชญไพบูลย์ ส., คงรัตนประเสริฐ ว., ลาภวงศ์ราษฎร์ อ., & แสนหมื่น อ. (2016). การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนสวนหลวง 1. Life Sciences and Environment Journal, 15(2), 115–124. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56554