คล้ายเกตุ ว. (2016). การจัดการสุขภาพสำหรับประชาชนภาวะอุทกภัย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. Life Sciences and Environment Journal, 15(2), 104–114. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56499