คงนิรันดรสุข เ., ชินสำราญ ก., ทักษิณธรรม ว., & สุทธิวิเศษ ส. (2016). ความหลากหลายของสัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดินที่สถานีวิจัย สิ่งแวดล้อมสะแกราช. Life Sciences and Environment Journal, 15(2), 45–53. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56490