พูลประเสริฐ พ., & เสนารัตน์ ศ. (2016). ความหลากหลายของชนิด ถิ่นอาศัยและการกระจายของแมลงปั่นใย ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. Life Sciences and Environment Journal, 15(2), 38–44. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56489