ใบไม้ ว. (2016). การศึกษาและการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน. Life Sciences and Environment Journal, 15(2), 1–11. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56486