เขตต์กัน พ. (2016). การศึกษาสภาพและปัญหาการเช่าซื้อเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะเช่าซื้อ. Life Sciences and Environment Journal, 16(1), 106–117. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/55663