โพตะกาว เ. (2016). การทำบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก. Life Sciences and Environment Journal, 16(1), 95–105. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/55661