อุปรา โ., & ธนสุวรรณ ป. (2016). ภาวะเสี่ยงและความรู้เกี่ยวกับอาการเตือนของภาวะฉุกเฉิน ทางโรคหลอดเลือดสมอง. Life Sciences and Environment Journal, 16(1), 87–94. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/55660