แจ่มแจ้ง ข. (2016). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาต้านอนุมูลอิสระจากพืชผักพื้นบ้าน จังหวัดกำแพงเพชร. Life Sciences and Environment Journal, 16(1), 50–63. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/55620