ศิลาอาส์น ม. (2016). บทบรรณาธิการ. Life Sciences and Environment Journal, 16(1). Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/55586