เอมหยวก ศ., มีทรัพย พ., & วิริยะสุมน ศ. (2014). การเสริมสรางสมรรถนะครูบรรณารักษหองสมุดโรงเรียน. Life Sciences and Environment Journal, 15(1), 110–120. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/20047